احکام روزانه
احکام روزانه

لمسِ «ا...»

نوشتن اسم جلاله «الله» به‌صورت «ا...» مرسوم شده است. کسانی که بدون وضو این کلمه را مسّ می‌کنند، چه حکمی دارند؟

دیگر عناوین

طهارت با آب غلیظ
حکم وضو و غسل با آبی که به‌طور طبیعی غلیظ است چیست؟ مانند آب دریایی که بر اثر وجود املاح فراوان غلیظ شده است، مثل دریاچه ارومیه یا موارد دیگری که غلظت بیشتری دارند.
خمس اضافه قیمت
اگر خانه یا ماشین یا غیر آن‌ها از احتیاجات زندگی با پولی که خمس آن پرداخت شده، جهت استفاده شخصی نه به قصد استفاده از آن‌ها برای فروش یا تجارت خریداری شده و سپس به علتی فروخته شود، آیا به اضافه قیمت آن‌ها که بر اثر افزایش قیمت بازار بوده، خمس تعلّق می گیرد؟