“ปีแห่งการยืนหยัดทางเศรษฐกิจ การผลิตและการสร้างงาน”