สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประธานฝ่ายตุลาการและเจ้าหน้าที่ตุลาการทั่วประเทศเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

จะต้องมีการปกป้องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน

เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมา ( 3 กรกฎาคม) ประธานฝ่ายตุลาการพร้อมทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่ตุลาการทั่วประเทศเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้ชี้ถึงความเหมาะสมและสถานภาพของกฏหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตุลาการสูงสุด และผลสะท้อนต่อกระบวนการบริหารจัดการในการตัดสินคดีความและยังถือว่า จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของตุลาการสูงสุด และยังกล่าวว่า ตุลาการจะต้องเป็นเสมือนดั่งร่มธงร่มไทรในการปกป้องสิทธิทั่วไปของสังคม และจะต้องมีความสามารถในการปกป้องสิทธิของประชาชน รวมทั้งในการจัดการกับบรรดาผู้ละเมิดกฏหมายในประเทศอีกด้วย 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า มีความจำเป็นในการดำเนินการและการวางแผนงานโดยต้องมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงและการญิฮาด และท่านยังชี้ถึงฐานะภาพอันสูงส่งทางด้านกฏหมายของตุลาการสูงสุด และผลสะท้อนของตุลาการสูงสุดที่มีต่อฝ่ายการบริหารประเทศทั้งสอง และในการแก้ไขปัญหาทั่วไปของประเทศ และท่านกล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญได้ระบุชัดว่า การตรวจสอบกฏหมายให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตุลาการสูงสุด และศาลยุติธรรม และองค์กรแห่งการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นถึงการใช้ศักยภาพทางกฏหมายของตุลาการสูงสุด โดยกล่าวว่า การฟื้นฟูและการปกป้องสิทธิทั่วไปของประชาชน และการคุ้มครองเสรีภาพที่ถูกต้องถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของตุลาการสูงสุด และตุลาการนี้จะต้องเป็นร่มธงให้กับประเด็นเหล่านี้ และจะต้องมีการจัดการกับผู้ต่อต้านและละเมิดสิทธิโดยทั่วไปของประชาชน 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังถือว่า ประเด็นต่างๆเช่น การจัดการเลือกตั้งและการให้ทุนการศึกษา คือ ตัวอย่างส่วนหนึ่งของการปกป้องสิทธิของประชาชน และกล่าวว่า แน่นอนว่า ปัญหาของการให้ทุนการศึกษายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็ยังไม่มีการดำเนินการในทันที 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประธานตุลาการสูงสุดในสภาความมั่นคงแห่งชาติและสภาชั้นสูงแห่งการปฏิวัติทางวัฒนธรรม อีกทั้งสภาด้านสื่อสังคมออนไลน์ คือ ขีดความสามารถทางกฎหมายของตุลาการสูงสุดและท่านยังเน้นว่า : ท่านอยาตุลลอฮ์ออโมลี ลอริญอนี เป็นบุคคลสำคัญที่มีบุคลิกภาพที่ดี และยังมีความสามารถทางด้านความรู้ ซึ่งจะมีผลดีต่อสภาอย่างมาก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การดำเนินทางกฎหมายของคดีความทั่วไปและคดีสำคัญระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านยังเน้นว่า : ตุลาการสูงสุด ควรที่จะมีการดำเนินในประเด็นต่าง ๆ เช่น การคว่ำบาตร การอายัดทรัพย์ของอิหร่านโดยอเมริกา การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนบุคคลที่ถูกกดขี่ในโลก เช่น เชคซักซากี หรือการสนับสนุนชาวมุสลิมในเมียนมาร์และแคชเมียร์ ซึ่งทั้งหมดนั้น จะต้องมีการใช้กฏหมายและปฏิกิริยาทางกฏหมายในการสนับสนุนและการต่อต้านเพื่อที่จะสะท้อนให้โลกได้ประจักษ์

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังถือว่า หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของตุลาการสูงสุด ก็คือ การเข้ามามีบทบาทในประเด็นผลกระทบเชิงลบทางสังคม 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า มีความจำเป็นในการดำเนินการของหน่วยงานของตุลาการสูงสุด ซึ่งฝ่ายตุลาการจะต้องเป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือ ความหวังและความปลอดภัยกับสาธารณชน อีกทั้งในการจัดการกับการละเมิดกฏหมายและต้องขอขอบคุณต่อการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการไปตามเมืองต่างๆเพื่อให้มีการดำเนินกับการละเมิดดังกล่าว โดยกล่าวเสริมว่า จะต้องมีการเพิ่มจำนวนของผู้ตรวจการและมีการปฏิรูปภายในของตุลาการสูงสุดอีกด้วย 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึงการปฏิบัติและการลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาเกียรติของญาติใกล้ชิดและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาอีกด้วย และท่านยังกล่าวว่า แน่นอนที่สุด ในสถานที่ที่การรักษาเกียรติของรัฐนั้น พบกันความอันตราย ฉะนั้นการรักษาเกียรติของรัฐอิสลามจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก และถือว่าเป็นความสำคัญที่มากกว่าสิ่งอื่นใด เพราะว่า ประชาชนคือผู้ที่ประสบปัญหาอย่างแท้จริง และมีความเข้าใจในปัญหาเหล่านั้น ซึ่งอย่าทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีการดำเนินการใดๆกับผู้ฝ่าฝืนตามกระบวนการกฏหมาย 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การให้กำลังใจกับผู้พิพากษาที่มีความชอบธรรมและมีความซื่อสัตย์ เป็นการส่งเสริมให้มีการลงโทษและจัดการกับเหล่าผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง และกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ตุลาการว่า ผู้พิพากษาจะต้องมีความยุติธรรม มีความกล้าหาญ มีการตัดสินความอย่างเด็ดขาด มีความซื่อสัตย์ มีความเกรงกลัวต่อพระเจ้าเป็นผู้รอบรู้และจะต้องไม่ตัดสินคดีความโดยปราศจากการพิพากษา 

“ประเด็นสิทธิการกำชับในการกระทำความดีและห้ามปรามในการกระทำความชั่ว” ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้นำสูงสุดได้เน้นย้ำโดยกล่าวเสริมว่า บางคนเคยพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า บางมาตราของรัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ โดยถือว่ามาตราที่แปดของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการกำชับในความดีและห้ามปรามในความชั่ว มิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญและไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาปฏิบัติ 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึงการสนับสนุนทางด้านวาจาและการปฏิบัติของท่าน เกี่ยวกับประเด็นของการกำชับในการกระทำความดี และห้ามปรามในการกระทำความชั่ว ก็ถือว่าเป็นอีกหน้าที่รับผิดชอบของตุลาการสูงสุด 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึงประเด็นเรื่องของ "ให้การศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายกับประชาชน" และการนำเอาวิธีการต่างๆมาใช้ในการศึกษาทางด้านกฏหมายกับพวกเขา

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวสรุปในคำพูดของท่านถึง ความจำเป็นในการระมัดระวังเนี้ยะมัตต่างๆของพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า "เนี้ยะมัตแห่งเยาวชน"  "เนี้ยะมัตแห่งสาธารณรัฐอิสลาม" "เนี้ยะมัตแห่งตุลาการสูงสุดและขีดความสามารถของตน" และ "เนี้ยะมัตแห่งมิตรภาพและความรักและการปฏิบัติตามของประชาชนต่อระบอบรัฐอิสลามและการปฏิวัติอิสลาม” ถือว่าทั้งหมดนั้นคือเนี้ยะมัตอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทุกๆคนจะต้องให้มีความระมัดระวังในการใช้ประโยชน์จากเนี้ยะมัตเหล่านี้อย่างมากที่สุดและอย่าปล่อยปละละเลยเป็นอันขาด 

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเทิดเกียรติต่อท่านชะฮีด อยาตุลลอฮ์ เบเฮชตี ซึ่งท่านนั้นเป็นดั่งผู้สถาปนาตุลาการสูงสุดของสาธารณรัฐอิสลาม โดยกล่าวเสริมว่า นามของชะฮีดเบเฮชตีกับตุลาการสูงสุดนั้นมีความสัมพันธ์กัน เพราะว่า เขานั้นมีความตั้งใจที่บริสุทธิ์และด้วยกับกระบวนการทางความคิดในเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆของตุลาการในสาธารณรัฐอิสลาม และเขายังมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทางปัญญาและความเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นในการรับใช้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นของเขา 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึงบุคคลสำคัญของการปฏิวัติอิสลามได้เข้าร่วมในสำนักงานตุลาการสูงสุด ตลอดช่วงเวลาหลังการปฏิวัติอิสลาม โดยเฉพาะท่านอยาตุลลอฮ์ ออโมลี ลอริญอนี ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่มีความสามารถทางด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติทางจิตวิญญาณ และท่านผู้นำยังกล่าวขอบคุณต่อความพยายามของท่านประธานตุลาการสูงสุด และบรรดาเจ้าหน้าที่ของตุลาการ โดยกล่าวว่า ในหลายปีที่ผ่านมา ตุลาการสูงสุดได้มีการดำเนินการที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งและในการดำเนินการต่างๆนี้ จะต้องการรายงานถึงผลสะท้อนต่อสาธารณชนด้วย 

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ท่านประธานตุลาการสูงสุด ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการของสำนักงานตุลาการสูงสุดให้กับท่านผู้นำสูงสุดรับฟัง 

ท่านอยาตุลลอฮ์ ออโมลี ลอริญอนี ยังชี้ถึงคำแนะนำของท่านผู้นำสูงสุดที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตุลาการในช่วงปีที่ผ่านมา กล่าวว่า "การต่อสู้กับการทุจริตและการทุจริตภายในองค์กรตุลาการและการตรวจสอบอย่างจริงจังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา" "การอนุมัติและการประกาศโครงงานที่สี่ในการพัฒนาการของตุลาการ" "ข้อควรปฏิบัติในการบริหารจัดการกับนักโทษและลดหย่อนโทษร้อยละห้าให้กับบรรดานักโทษ "" การจัดอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญ "" การจัดทำร่างแบบแผนของความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ""การสะท้อนทางด้านสื่อสารในการดำเนินการของตุลาการสูงสุด "" การให้การบริการด้านการศึกษากฏหมายและสิทธิให้กับประชาชน '' การอธิบายผลผลิตของสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน "และ"การสร้างพยายามที่จะฟื้นฟูสิทธิมนุษยชนในอิสลาม" ทั้งหมดนั้นคือ การปฏิบัติการณ์และรูปแบบแผนงานของสำนักงานตุลาการสูงสุดในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา 

ประธานตุลาการสูงสุด ยังชี้ถึงการตรวจสอบจำนวน15 ล้านคดีความต่างๆในหน่วยงานทั้งหลายของสำนักงานตุลาการของประเทศในปีที่ผ่านมา กล่าวว่า อีกส่วนหนึ่งของการดำเนินการของตุลาการสูงสุด ก็คือ "การวางข้อควรปฏิบัติในการดำเนินตามแนวทางนโยบายเศรษฐกิจต้านทาน" "การจัดการกับการทุจริตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ"  "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มจำนวนของผู้พิพากษา " "การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และการส่งเสริมการวิจัย

700 /