نماز
نماز

مساوی قرار گرفتن مأموم با امام

اگر مأموم مساوی با امام بایستد، نماز کدامیک باطل است؟

دیگر عناوین

الکل‌های صنعتی
الکل‌هایی که به عنوان الکل صنعتی به رنگهای مختلف (بی‌رنگ و قرمز) در کشور در مراکز مجاز تولید می‌شود از نظر پاک بودن چه حکمی دارد؟ آیا تفاوتی بین آنها است؟