هبه و وقف
هبه و وقف

پرداخت مستقیم حقوق شرعی به افراد مستحق

آیا حقوق شرعی (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شئون حکومت است یا خیر؟ و کسی که خمس بر عهدهی اوست، آیا می‌تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟

دیگر عناوین

الکل‌های صنعتی
الکل‌هایی که به عنوان الکل صنعتی به رنگهای مختلف (بی‌رنگ و قرمز) در کشور در مراکز مجاز تولید می‌شود از نظر پاک بودن چه حکمی دارد؟ آیا تفاوتی بین آنها است؟