احکام روزانه
احکام روزانه

منظور از موسیقی و غنا

مقصود از موسیقی و غنا چیست؟
استفاده از اعضای میت برای پیوند
استفاده از اعضای میت برای پیوند
علاقمند هستم اعضای خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطلاع مسئولین رسانده ام. آنان نیز از من خواسته اند که آن را در وصیّت‌نامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه کنم، آیا چنین حقّی را دارم؟

دیگر عناوین

خمس قرض
اگر کسی قبل از سال خمسی اش، مقداری از درآمد خود را به کسی قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسی خود آن را دریافت کند، این مبلغ چه حکمی دارد؟