احکام روزانه
احکام روزانه

تلفظ اشتباه کلمات

من کلمات نماز را همان‌گونه که از پدر و مادرم آموخته ام و در دبیرستان آموزش داده اند، تلفظ می کردم. بعداً متوجه شدم که کلمات را اشتباه ادا می کرده ام. آیا طبق فتوای امام(قدّس سرّه) اعاده نماز بر من واجب است یا آن‌که همه نمازهایی را که به آن صورت خوانده ام، صحیح هستند؟
گزارش رؤیت هلال رجب المرجب ۱۴۳۸ ه‍.ق
گزارش رؤیت هلال رجب المرجب ۱۴۳۸ ه‍.ق
مطابق تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و کارشناسان رؤیت هـلال، هـلال ماه در غـروب روز سه شنبه در کشور قابل رؤیت نیست. بنابراین مـــاه جمادی الثانی 30 روزه بـوده و غرّة مــاه رجب 1438 روز پنج شنبه 10فروردین ماه خواهد بود.
آب زباله
آب زباله
آبی که از ماشین های حمل زباله شهری در خیابان می ریزد و گاهی بر اثر شدت باد به لباس مردم پاشیده می شود، محکوم به طهارت است یا نجاست؟

دیگر عناوین

طهارت با آب غلیظ
حکم وضو و غسل با آبی که به‌طور طبیعی غلیظ است چیست؟ مانند آب دریایی که بر اثر وجود املاح فراوان غلیظ شده است، مثل دریاچه ارومیه یا موارد دیگری که غلظت بیشتری دارند.