احکام روزانه
احکام روزانه

نیّت هر روز یا برای کل ماه

در ماه رمضان باید برای هر روز نیّت کرد، یا اینکه یک نیّت در اول ماه کافی است؟

دیگر عناوین