پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار رئيس جمهور سنگال

دریافت آلبوم:

ديدار رئيس جمهور سنگال

ديدار رئيس جمهور سنگال
دریافت

ديدار رئيس جمهور سنگال

ديدار رئيس جمهور سنگال
دریافت

ديدار رئيس جمهور سنگال

ديدار رئيس جمهور سنگال
دریافت

ديدار رئيس جمهور سنگال

ديدار رئيس جمهور سنگال
دریافت

ديدار رئيس جمهور سنگال

ديدار رئيس جمهور سنگال
دریافت