مسح بر موی مصنوعی

سؤال: آیا مسح بر موی مصنوعی جایز است؟

جواب: اگر موی کاشته شده قابل برداشتن نبوده و یا ازاله آن مستلزم حرج و مشقّت باشد و با وجود موها، امکان مسح بر پوست سر نباشد، مسح روی همان موها کافی است.

 

700 /