نماز جماعت دونفره

سؤال: آیا دو نفر می توانند نماز جماعت اقامه کنند؟

جواب: اگر مراد تشکیل نماز جماعتی است که مرکب از امام و یک مأموم باشد، اشکال ندارد.

 

700 /