تشخیص قبله

سؤال: خواهشمندیم به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
1. به استناد بعضی از کتاب‌های فقهی، گفته شده که معمولا در  روزها‌ی هفتم خرداد و بیست‌وپنجم تیر(1) آفتاب به‌طور عمودی بر کعبه می تابد. آیا در این هنگام، تشخیص جهت قبله با نصب شاخص در زمانی که صدای اذان مکه بلند می شود، امکان دارد؟ اگر جهت قبله در محراب مساجد با جهت سایه شاخص اختلاف داشت، کدام‌یک صحیح تر است؟
2. آیا اعتماد بر قبله نما صحیح است؟

جواب: اعتماد بر شاخص یا قبله نما در صورتی که موجب اطمینان برای مکلّف شود، صحیح است و باید طبق آن عمل گردد، و در غیر این صورت می توان بر اساس محراب مساجد و قبور مسلمین جهت قبله را تشخیص داد.


(1) یعنی در روز  بیست‌وهشتم ماه پنجم و روز شانزدهم ماه هفتم از سال میلادی.

 

700 /