غسل و روزه عید نوروز

سؤال. آیا غسل و روزه به نیت عید نوروز صحیح می باشد؟

جواب. غسل و روزه ی عید نوروز مستحب می باشد.

700 /