تعریف آلات لهوی

سؤال: چه آلاتی لهو محسوب می شوند و استفاده از آن‌ها به هیچ وجه جایز نیست؟

جواب: آلاتی که نوعا در لهو و لعب به‌کار می روند و منفعت حلالی دربر ندارند.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 1165

 

700 /