اَلَّذی جَعَلتَهُ لِلمُسلِمینَ عیدا

عید فطر آن‌طوری که از مجموع آثار و بیانات صادره‌ی از بزرگان دین استفاده میشود، یکی از مهم‌ترین خصوصیاتش این است که عید امت واحده است: اَلَّذی جَعَلتَهُ لِلمُسلِمینَ عیدا؛ عید همه‌ی مسلمانان است. معنای این، نگاه امت‌سازِ دین مقدس اسلام و تعالیم پیامبر بزرگوار است. بسیاری از تعالیم اسلامی را که انسان مشاهده میکند، نشانه‌های تلاش برای ایجاد امت واحده در آنها محسوس است. امروز امت اسلامی متفرق است، نه به‌معنای تفرق نحله‌های مسلمان - که این یک امر طبیعی است، منافاتی هم با تشکیل امت واحده ندارد - و عقاید مختلف؛ نظرات گوناگون در زمینه‌ی مسائل اصولی و فروعی میتواند باشد، درعین‌حال امت واحده هم باشد

۷ /مرداد/ ۱۳۹۳

 

700 /